XIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

9-10czerwca 2011roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyły się XIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej, które były organizowane przez I Katedrę i Klinikę Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak co roku podczas tego kongresu odbyła się także sesja poświęcona w całości farmakologii . W tym roku sesja ta trwała cały dzień i podzielona była na 2 części: postępy w farmakologii i farmakologia ogólna.

 

Podczas tego wydarzenia zaprezentowana była bardzo różnorodne tematyka wykładów. Wykładowcami byli zarówno bardzo doświadczeni i zacni profesorowie, będący autorytetami w swoich dziedzinach jak również młodzi naukowcy. Była to doskonała okazja do spotkania i dyskusji pomiędzy farmakologami z okręgu warszawskiego.

Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego pragnie złożyć serdecznie podziękowania wszystkim wykładowcom, którzy zgodzili się wygłosić prelekcje w sesji farmakologicznej. Dziękujemy za wysoki poziom merytoryczny wykładów jak również gorąca dyskusję, która niejednokrotnie trwała także w kuluarach kongresu.

Program sesji farmakologicznej:

Sesja Farmakologiczna I.
Postępy w Farmakologii (część I)

Przewodniczą: prof. Bożena Tarchalska-Kryńska, prof. Andrzej Członkowski
1. Wybrane właściwości farmakologiczne endomorfiny-1
prof. Helena Makulska-Nowak, Zakład Farmakodynamiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Akupunktura jako neuromodulacja w leczeniu bólu
prof. Marek Kowalczyk, Zakład Farmakologii i Toksykologii, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
3. Opioidy a ból neuropatyczny
dr hab. M. Bujalska-Zadrożny, Zakład Farmakodynamiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4. Kacheksja — nowe wyzwanie dla diagnostyki i terapii przewlekłych chorób zapalnych
prof. Danuta Maślińska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
prof. Sławomir Maśliński, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Instytut ReumatologiiSesja Farmakologiczna I.
Postępy w Farmakologii (część II)

5. Wpływ wybranych parametrów reakcji zapalnej na przebieg neurodegeneracji w mysim modelu choroby Parkinsona
mgr inż. Adriana Wawer, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
6. Wpływ farmakoterapii na funkcjonowanie chorych na padaczkę
dr Anna Staniszewska, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
7. Modulacja przekaźnictwa glutaminianergicznego — nowe perspektywy farmakoterapii schizofrenii
dr Eliza Koroś, Zakład Farmakodynamiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
8. Zaburzenia przekaźnictwa monoaminergicznego a deficyty pamięci i orientacji przestrzennej w mysim modelu choroby Parkinsona
mgr Małgorzata Zaremba, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i KlinicznejWalne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii

Sesja Farmakologiczna II.
Farmakologia ogólna (część I)

Przewodniczą: prof. Helena Makulska-Nowak, prof. Marek Kowalczyk
1. Rejestracja innowacyjnych produktów leczniczych i ich odpowiedników w procedurach europejskich
mgr farm.Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
2. Sygnały dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków
dr Mirosław Gospodarczyk, Wydział monitorowania niepożądanych działań produktów leczniczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
3. Leczenie stwardnienia rozsianego
dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Zakład Farmakodynamiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4. „Leki biologiczne”
dr Iwona Korzeniewska-Rybicka, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Sesja Farmakologiczna II.
Farmakologia ogólna (część II)

5. Czy suplementy diety są bezpieczne?
dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
6. Rola placebo w terapii
dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
7. Ocena i znaczenie produktów pochodzenia naturalnego w prewencji i terapii miażdżycy
dr hab. Zenon Jastrzębski, Zakład Farmakologii, Narodowy Instytut Leków
8. Rola NO w efektach leków psychotropowych
dr Paweł Krząścik, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Farmakologii Instytut Psychiatrii i Neurologii

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl