Prośba o uregulowanie składek

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o obowiązku regulowania składek członkowskich.


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego na posiedzeniu w dniu 19.09.2015r. przeanalizował realizację przez członków zwyczajnych zobowiązania statutowego § 14 podpunkt 4, nakładającego  obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

 


 

W oparciu o § 15 Statutu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego „Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: podpunkt 2) skreślenia przez Zarząd Główny PTF na wniosek Oddziału z powodu długotrwałej, nieusprawiedliwionej przerwy w działalności statutowej Towarzystwa lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 3 lat, pomimo trzykrotnego monitu”, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego Zarząd Główny jednogłośnie podjął uchwałę nr 3/2015 zobowiązującą Przewodniczących Oddziałów PTF do zaktualizowania list członków oddziałów oraz poinformowania członków o aktualnym stanie zobowiązań wobec PTF.

Brak odpowiedzi na kolejne zawiadomienia o nieuregulowaniu składek będzie skutkowało podjęciem uchwały o skreślone z listy członków PTF na wiosennym posiedzeniu Zarządu Głównego PTF w 2016 r.

Jednocześnie przypominamy, że § 16. Statutu PTF brzmi: „Członkowi Towarzystwa skreślonemu przez Zarząd Główny zgodnie z § 15, p. 2) przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, którego uchwała jest ostateczna.”

Walny Zjazd Delegatów odbędzie się w 2016 r. zgodnie ze Statutem, a termin zostanie ustalony i podany do wiadomości Przewodniczących Oddziałów i członków na stronie internetowej PTF.

Numer konta PTF (nr PL33 1160 2202 0000 0000 5515 6641).

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego na posiedzeniu w dniu 19.09.2015r. przeanalizował realizację przez członków zwyczajnych zobowiązania statutowego § 14 podpunkt 4, nakładającego  obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

W oparciu o § 15 Statutu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego „Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: podpunkt 2) skreślenia przez Zarząd Główny PTF na wniosek Oddziału z powodu długotrwałej, nieusprawiedliwionej przerwy w działalności statutowej Towarzystwa lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 3 lat, pomimo trzykrotnego monitu”, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego Zarząd Główny jednogłośnie podjął uchwałę nr 3/2015 zobowiązującą Przewodniczących Oddziałów PTF do zaktualizowania list członków oddziałów oraz poinformowania członków o aktualnym stanie zobowiązań wobec PTF.

Brak odpowiedzi na kolejne zawiadomienia o nieuregulowaniu składek będzie skutkowało podjęciem uchwały o skreślone z listy członków PTF na wiosennym posiedzeniu Zarządu Głównego PTF w 2016 r.

Jednocześnie przypominamy, że § 16. Statutu PTF brzmi: „Członkowi Towarzystwa skreślonemu przez Zarząd Główny zgodnie z § 15, p. 2) przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, którego uchwała jest ostateczna.”

Walny Zjazd Delegatów odbędzie się w 2016 r. zgodnie ze Statutem, a termin zostanie ustalony i podany do wiadomości Przewodniczących Oddziałów i członków na stronie internetowej PTF.

Numer konta PTF (nr PL33 1160 2202 0000 0000 5515 6641).

  • Utworzono .

Cel

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Asearch.pl